Skip to:

ร่างคุณสมบัติ (บิวตี้คอนเทสต์) ช่องบริการสาธารณะ

จากการที่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ฝ่ายกสท.เสียงข้างน้อย (น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) ได้เสนอร่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้เหมาะสมให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ หรือ บิวตี้คอนเทสต์ (Beauty contest) ซึ่งที่ประชุมได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายกสท. พิจารณาว่าควรออกมาเป็นหลักเกณฑ์หรือไม่ โดยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่ประชุมกสท.เคยมีมติออกมาว่าจะไม่มีการออกเกณฑ์ในการคัดเลือกทีวีสาธารณะโดยเฉพาะ แต่จะใช้ตาม ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พ.ศ.2556

 • เกณฑ์ที่ 1 โครงสร้างบริหารองค์กร (สัดส่วน 30%) สะท้อนความเป็นอิสระ สาธารณะ มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ แบ่งเป็น 3 โมเดล คือ เป็นองค์กรมหาชน หากเป็นหน่วยงานรัฐ แยกมาจากหน่วยงานราชการแผ่นดิน หรือ ตั้งองค์กรที่มีโครงสร้างบริหารที่เป็นอิสระ หรือมีภาคีเครือข่ายจับมือใน 3 กลุ่มคุณสมบัติร่วมที่กำหนดว่า มีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ  ฯลฯ เพื่อดูความน่าเชื่อถือที่แต่ละองค์กรควรมี ให้คะแนนเพิ่มเติมในกรณีที่มีตัวแทนจากกลุ่มองค์กรวิชาชีพ องค์กรอื่น ๆ โดยให้เหตุผลว่า ลดแนวโน้มในการผูกขาดอำนาจ และเป็นการเพิ่มความหลากหลายและรับประกันความคุ้มค่าในแง่การใช้คลื่นสาธารณะ โครงสร้างต้องสะท้อนความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดให้มีการมีส่วนร่วม
 • เกณฑ์ที่ 2 หลักเกณฑ์ในเรื่องผังและเนื้อหารายการ (สัดส่วน 25%) มีความหลากหลาย ตอบสนองเนื้อหารายการที่สังคมไทยไม่มี เช่น เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ แม้คนดูจะไม่เยอะแต่มีประโยชน์ โดยตัวชี้วัดที่สำคัญในเรื่องเนื้อหา เช่น การสร้างคุณค่าทางสังคม คุณภาพรายการ เช่น คุณค่าทางการผลิต  อยู่ทนนาน สร้างความปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิด  เป็นต้น ความหลากหลายในเรื่องเนื้อหาประกอบด้วย 4 มิติ เช่น รูปแบบ เนื้อหา (ภูมิภาค ส่วนกลาง) ความคิด (แตกต่าง) ความสนใจเฉพาะกลุ่ม (เชื้อชาติ)
 • เกณฑ์ที่ 3 การเงิน การหารายได้ (สัดส่วน 20%) ในแง่การให้คะแนนควรต้องดูว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร เช่น ในแง่ การเงินเพื่อพอหารายได้สำหรับ self sufficient แล้วจะให้คะแนนอย่างไร เช่น กรณีช่อง 11 ได้มีการกำหนดไว้ว่า ความพอเพียงน่าจะไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้  คำถามคือ funding อย่างไรที่จะธำรงความเป็นอิสระ  ในขณะเดียวกันมีงบประมาณที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นการออกแบบแผนการเงินจึงเป็นเกณฑ์สำคัญ
 • เกณฑ์ที่ 4 ความเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของสถานี (สัดส่วน 15%) มีคณะกรรมการเป็นอิสระในการเป็นเจ้าของและการดำเนินการ  มีมาตรฐานคุ้มค่าการลงทุน กระบวนการแต่งตั้ง มีกลไกตรวจสอบที่เปิดเผยโปร่งใส มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ : เป็นอิสระในเชิงบรรณาธิกรณ์  แหล่งที่มารายได้ และแจ้งให้เห็นต้นทุนในแต่ละปี
 • เกณฑ์ที่ 5 ความพร้อมด้านเทคนิค (สัดส่วน 10%) การประเมินศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเนื้อหา เช่น digital archive, สามารถบูรณาการในด้านเทคโนโลยีและเนื้อหาในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างจากระบบแอนาล็อก

โดย น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้แสดงความเห็นในทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2556 ว่า‏

 • ที่ควรกังวลคือการจัดสรรคลื่นทีวีดิจิตอล12ช่องสาธารณะที่บอร์ด กสท. เสียงส่วนมากยังไม่เห็นชอบว่าต้องมีการออกร่างประกาศ กสทช.(Beauty Contest)
 • วันนี้ดิฉันและ @Thawatchai_NBTC  ได้เสนอร่างกรอบคัดเลือกทีวีบริการสาธารณะ (Beauty Contest) เรียบร้อยแล้ว บอร์ดมีมติส่งให้ฝ่ายกฏหมาย กสท.ต่อ
 • สรุปเรื่องทีวีดิจิตอลช่องบริการสาธารณะ ยังต้องสู้กันต่อในบอร์ด กสท. เพื่อตีความตัวบท กฏหมาย ประกาศฯว่าต้องออกร่างประกาศ กสทช.เพิ่มหรือไม่
 • บอร์ด กสท.มีหน้าที่กำหนดนโยบายใหม่ทั้งหมด  ดังนั้นช่วง *สำคัญที่สุด* ที่ต้องสู้คือก่อนการจัดสรรคลืนความถี่ฯและก่อนออกใบอนุญาต คือช่วงนี้
 • ดังที่เคยบอกว่าเรื่องนี้มาราธอน ก็ค่อยๆว่ากันไป ตีความเรื่องตัวบทกฏหมายเรื่องหนึ่ง ซึ่งยังไม่เคลียร์ และมีเรื่องเจตนารมณ์อีกเรื่องหนึ่งด้วย
 • อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการประชุมวันนี้ เป็นไปด้วยดี ไม่ดุเดือดมาก คิดว่าเราก็ต่างหวังดีต่อองค์กรของเราและสังคม คงต้องขอให้รับฟังกันและกันบ้าง
 • ดิฉันเองก็พร้อมที่จะรับฟัง ปรับเพื่อหาจุดวิน-วิน ตอนนี้จึงไม่ได้เรียกร้องสุดขั้ว ขอแค่ให้มีการร่างประกาศฯ ที่ต้องผ่านการรับฟังความเห็น
 • การประมูล 24 ช่องธุรกิจ จะมีพื้นที่การเจรจา ตอนออกไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทุกฝ่ายก็ต้องตื่่นตัว ทำการบ้าน สู้เนื้อหาในร่างประกาศฯ
 • ส่วนทีวีดิจิตอลช่องบริการสาธารณะ ยังคงสู้ต่อให้มีการร่างประกาศ กสทช.ว่าด้วยการคัดเลือกโดยละเอียดก่อน เพื่อเปิดพื้นที่การเจรจาต่อรองในสังคม
 • ตอนนี้ทุกภาคส่วนมีการบ้านที่ต้องทำมากพอควร ทั้งช่องสาธารณะและช่องธุรกิจ ท่านต้องละเอียดรอบคอบด้วย  ช่วยกันดูแล้วเสนอเข้ามาค่ะ
 • ณ เวลานี้คือการกำหนดนโยบายระดับชาติที่จะมีผลยาวไกลสู่อนาคต คือช่วงเวลาสำคัญที่สุด ตอนนี้ดิฉันและทีมงานก็ทุ่มเทสรรพกำลังดูเรื่องนี้เต็มที่
 • ท่านทีมีส่วนได้เสียก็ต้องช่วยกันดู ช่วยกันพูด ช่วยกันเสนอแนะเช่นกันค่ะ

และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ได้กล่าวในทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. 2556 ดังนี้

 • เกณฑ์ประกวดความเหมาะสม (Beauty Contest) ที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นพรุ่งนี้เช้าที่กสทช.จะสร้างความยุติธรรมในการคัดเลือกองค์กรที่เก่งมาทำงาน
 • ถ้าไม่ช่วยกันผลักดัน ต่อสู้เพื่อแก้ไขความผิดพลาดในตอนนี้ เราจะต้องจมปลักและทำอะไรไม่ได้อยู่กับระบบที่ล้มเหลวไปอีกนับสิบปีตามเวลาของใบอนุญาติ
 • ผมกับ@supinya พยายามจะทำให้กระบวนการจัดสรรทีวีสาธารณะมีระบบขึ้นมาจากแบบที่ขึ้นกับการชี้นิ้วเลือกกันตามใจชอบด้วยคนไม่กี่คนให้ได้ทีวีกันฟรีๆ
 • เกณฑ์คัดเลือกทีวีสาธารณะที่ร่างขึ้นด้วยจิตใจที่กล้าหาญและรักความเป็นธรรมของทีมงานไม่กี่คนอาจไม่สวยหรูสมบูรณ์แบบ แต่จะรักษาศักดิ์ศรีกสทช.ไว้
 • เกณฑ์คัดเลือกทีวีสาธารณะที่จัดทำขึ้นเป็นผลจากการเดินทางศึกษาวิธีการทำงานในเชิงนี้ของหลายประเทศที่เป็นต้นแบบ ไม่ได้คิดกันมาเองอย่างเลื่อนลอย
 • สิ่งที่ขาดในตอนนี้คือจิตใจที่กล้าหาญและรักความถูกต้องที่จะเห็นสังคมไทยในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ก้าวเดินออกมาปฏิเสธสิ่งผิดที่บางคนจะยัดเยียดให้

และเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2556

 • ส่วนร่างเกณฑ์การคัดเลือกทีวีสาธารณะที่ผมและ@supinyaปรับจากการไปดูงานในหลายประเทศและเสนอเข้ามาถูกส่งให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาก่อนแต่เราจะดันต่อ
 • เกณฑ์คัดเลือกทีวีสาธารณะจะสำคัญมากถ้ามีผู้สนใจเข้ามาขอใบอนุญาตมากกว่าจำนวนที่มีโดยจะทำให้กระบวนการมีความโปร่งใสและช่องทีวีที่ได้มีคุณภาพ
 • มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ประชาชนต้องรู้เท่าทันและต้องออกมาร่วมต่อสู้ขับดันเพราะจะไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวของท่านเอง แต่เราจะให้ข้อมูล

 

ที่มา: 

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^