Skip to:

กองทัพบก อสมท. กรมประชาฯ ไทยพีบีเอส ออกอากาศคู่ขนานและให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล

ที่ประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 17 มิถุนายน 2556  มีมติอนุญาตให้ กองทัพบก, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.), และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ออกอากาศทีวีคู่ขนาน (simulcast) ทั้งในระบบแอนะล๊อกและดิจิตอลความคมชัดสูง (HD: High Definition) จนกว่าจะมีการปิดระบบทีวีแอนะล๊อก และยังให้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ Multiplex หรือ MUX เป็นระยะเวลา 15 ปี

 • กองทัพบก จะต้องคืนคลื่นความถี่ภายใน 5 ปี และปรับเปลี่ยนรูปแบบ "ช่อง 5" ในปัจจุบันให้เป็นทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ โดยจะต้องเสนอแผนภายใน 1 ปี และดำเนินการให้เสร็จใน 5 ปี
 • กรมประชาสัมพันธ์ จะต้องคืนคลื่นความถี่ภายใน 5 ปี และปรับเปลี่ยนรูปแบบ "ช่อง 11" ในปัจจุบันให้เป็นทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น โดยจะต้องเสนอแผนภายใน 1 ปี และดำเนินการให้เสร็จใน 5 ปี
 • องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จะต้องคืนคลื่นความถี่ตามกำหนดเดิม (3 ปี)

ทั้งนี้ในระบบทีวีดิจิตอล (Digital TV) จะแตกต่างจากทีวีระบบเดิม (แอนะล๊อก: Analog TV) ซึ่งแต่ละช่องจะตั้งเสาส่งสัญญาณและออกอากาศกันเอง แต่ระบบดิจิตอลจะแยกผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่ม คือ

 1. ผู้ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility Provider) คือ โครงสร้างพื้นฐาน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็น  ที่ดิน อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  เสา  ระบบสาย  สายอากาศ  ท่อ
 2. ผู้ให้บริการโครงข่าย (Network Provider หรือ Multiplex หรือ MUX) ให้บริการระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนําที่เป็นสาย คลื่นความถี่ แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือสื่อตัวนําใด
 3. ผู้ให้บริการโทรทัศน์ (TV Service Provider) คือ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการส่งข่าวสารหรือรายการ โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการโครงข่ายในการออกอากาศรายการทีวี

โดยผู้ให้บริการโครงข่าย (MUX) จะนำช่องรายการหลายๆช่องมารวมกันและออกอากาศในระบบดิจิตอล ซึ่งคลื่นความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศทีวีแอนะล๊อก 1 ช่องสามารถใช้ออกอากาศทีวีระบบดิจิตอลได้ถึง 8-25 ช่อง โดยกสทช.กำหนดให้มีผู้ให้บริการโครงข่าย (MUX) ทั้งหมดจำนวน 6 รายและอนุมัติไปในครั้งนี้แล้ว 4 ราย และยังไม่มีข้อสรุปเรื่องค่าใช้บริการโครงข่ายที่ MUX จะเรียกเก็บจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ ซึ่งมีผู้ให้บริการโครงข่ายยื่นเสนอมาที่ 60 ล้านบาท สูงขึ้นจากเดิมที่เคยประมาณไว้ที่ 15 ล้านบาทถึง 4 เท่าตัว

ส่วนช่อง 3 และ 7 นั้น กสท.ได้เคยมีมติครั้งที่ 9/2556 ให้ออกอากาศคู่ขนานโดยใช้สัดส่วนช่องรายการของทีวีดิจิตอลบริการชุมชนไปก่อน จนกว่าจะยกเลิกระบบแอนะล๊อก 

เมื่อให้ใบอนุญาตโครงข่ายแล้ว ผู้รับใบอนุญาตต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลุมครัวเรือนทั้งประเทศ อย่างน้อยดังนี้

 • ร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
 • ร้อยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
 • ร้อยละ 90 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
 • ร้อยละ 95 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 4 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

 

ทั้งนี้ ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมติกสท.ไว้ในทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 17 และ 18 มิ.ย. 2556 ดังนี้

 • ต้องยอมรับว่ามึนเหมือนกันกับการหาเหตุผลเพื่อให้โครงข่ายทีวีดิจิตอลแก่รายเดิม4ราย ดูแล้วTPBSจะดูดีที่สุดเพราะมีรายละเอียดครบและราคาต่ำสุด
 • อสมท.คิดราคาสูงสุด ในขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ไม่มีรายละเอียดเรื่องเสาส่ง และถึงวันนี้ยังไม่ได้เห็นผลการทดสอบโครงข่ายที่ทำกันมาเลยแม้เจ้าเดียว
 • การอ้างเรื่องเพื่อให้คืนคลื่นเร็วขึ้นเป็นเรื่องแปลกเพราะทุกฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วว่าควรคืนคลื่นเดิมพร้อมกับการปิดระบบทีวีเดิมเป็นทางที่ดีสุด
 • คืน(ปิด)คลื่นเดิมก่อนการปิดระบบอนาลอกจะถูกชาวบ้านด่าแน่ คืนหลังปิดระบบแล้วก็ไม่มีประโยขน์ไปถือไว้ต่อ ทั้ง3ราย TV5 MCOT NBTตกลงคืนคลื่นใน5ปี
 • ส่วนTPBS สัญญาเดิมจะหมดใน3ปี แล้วค่อยต่อใหม่ แต่แปลกตรงที่กสท.ยังไม่มีแผนรายละเอียดอะไรเลยที่จะจัดการให้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างสมบูรณ์ภายใน5ปี
 • ต่างประเทศจะกำหนดและแจ้งให้รู้โดยทั่วไปว่าจะออกอากาศคู่ขนานกี่ปี เริ่มปิดระบบเดิมเมื่อไหร่ เริ่มปิดที่เขตหรือภาคไหนก่อนแล้วประสานให้ทำตรงกัน
 • การให้โครงข่ายก่อนแล้วไปคิดเอาข้างหน้า จะสร้างปัญหาให้กับผู้ทำช่องรายการที่ต้องเผชิญค่าโครงข่ายและความพร้อมของโครงข่ายที่ไม่เท่ากัน
 • เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ทำโครงข่ายไม่ต้องแข่งขันอะไรกันเลยเพราะโครงข่ายทั้ง5ถูกออกแบบให้มีลูกค้าเต็มอยู่แล้ว คิดแพงคิดถูกก็ได้ลูกค้าเท่าเดิม :)
 • ผู้ประมูลช่องต้องเล่นเกมหนีตะเข้ ในที่นี้ตะเข้คือโครงข่ายที่แพงและไร้ประสิทธิภาพ กติกาให้คนประมูลมากกว่าได้เลือกก่อน ช่องข่าวและเด็กเศร้าแน่
 • เป็นสิ่งสำคัญมากที่กสทช.ต้องควบคุมราคาโครงข่ายไม่ให้สูงเกิน เป็นกลไกเสริมเพื่อชดเชยการที่ตลาดขาดการแข่งขันที่แท้จริง มีทีมวิจัยทำงานอยู่ครับ
 • แต่การให้ใบอนุญาตไปก่อนแล้วค่อยตามกำกับด้านราคาทำให้กสทช.เสียอำนาจการต่อรองที่สำคัญ ที่ถูกต้องควรสลับกัน ตกลงราคากันก่อนแล้วค่อยให้ใบอนุญาต
 • ย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใครอยากให้มีการคืนคลื่นก่อนการปิดระบบอนาลอก(คากว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ที่7-8ปี)แม้ตัวกสทช.เอง ถึงคืนก่อนก็ต้องต่ออายุให้
 • ถ้ารายเก่าไม่ยอมคืนคลื่นหลังปิดระบบอนาลอกแล้วก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากตอนนั้นไม่มีใครดูทีวีระบบเก่าแล้วและกฎหมายไม่ให้ถือเกิน10ปีอยู่แล้วด้วย
 • ที่คาดว่าน่าจะใช้เวลาเกิน7ปีในการปิดระบบอนาลอกอย่างสมบูรณ์มาจากการทำงานของกสท.เอง ขาดประชาสัมพันธ์ กีดกันการนำเข้ากล่องSTB [Set Top Box] ทำให้เสียแรงส่ง

 

กรรมการกสทช.อีกท่าน น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ ได้แสดงความเห็นทางทวิตเตอร์ในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2556

 • วันนี้บอร์ด กสท.ตัดสินใจให้กรมประชาฯ-กองทัพบก-อสมท.-ไทยพีบีเอสได้สิทธิ์ทำ MUX หรือผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล โดยแลกให้คืนคลื่นฯใน5ปี
 • นั่นคือลดเวลาในการต้องถือครองคลื่นอะนาล็อก ช่อง 5-9-11- @ThaiPBS ให้คืนคลื่นเดิม เร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ จาก 10 ปี ลดเหลือ 5 ปี
 • วันนี้ดิฉันเห็นด้วยกับการให้ MUX รายเดิมแลกการต้องคืนคลื่นเดิมเร็วขึ้นใน5ปี แต่ยังไม่เห็นด้วยให้รายเดิมได้ทำช่องบริการสาธารณะแบบอัตโนมัติ
 • เห็นด้วยให้รายเดิมทำโครงข่ายฯส่งสัญญาณภาคพื้นดิน แต่ยังไม่เห็นด้วยให้รายเดิมได้ทำช่องทีวีบริการสาธารณะช่วงเปลี่ยนผ่านโดยยังไม่ปรับผัง/รายได้
 • ส่วนตัวสนับสนุนแนวนโยบาย ให้ MUX แลกการคืนคลื่นใน5ปีของ กสท. ถือเป็นแนวนโยบายที่ win-win เพื่อปรับระบบทีวีของไทยเข้่าสู่ใบอนุญาตเร็วขึ้น
 • แต่ที่ยังต้องสงวนประเด็นการให้ออกอากาศคู่ขนานของช่อง 5/11 เพราะเป็นจุดที่ยืนมาตลอด ต้องการจะยันเงื่อนไขเรื่ิองนี้ไว้ จนกว่า2ช่องจะปรับตัว
 • มติบอร์ด กสท.วันนี้ก็ถือว่าดีที่ให้ ช่อง 5/11 ต้องส่งแผนการปรับตัวมาให่ใน1ปี ส่วนตัวจะรอดูแผนการปรับตัวให้เป็นบริการสาธารณะก่อน
 • มติที่ิออกมาวันนี้ ยอมรับว่าคงไม่ถูกใจทุกฝ่าย 100% รวมตนเองด้วย แต่ยอมรับทางออกแบบ win-win ได้ คือรายเดิมต้องปรับตัวเพื่อเปิดทางรายใหม่
 • MUX คือผู้ให้บริการโครงข่ายฯหรือเปรียบกับโครงสร้างพื้นฐานคือคนทำรางรถไฟ ส่วน48ช่องเปรียบเหมือนขบวนรถไฟที่ต้องแข่งให้บริการผู้โดยสาร
 • กสท.มีแนวนโยบายให้ทีวีรายเดิมได้สิทธิ์ทำ MUX เปรียบให้ทำรางรถไฟ เพื่อแลกขอคืนขบวนรถไฟเดิมและบังคับให้บริการรถไฟขบวนใหม่ๆได้มาวิ่งบนรางด้วย
 • วันนี้ได้เห็นจดหมายจากช่อง 5-9-11- @ThaiPBS ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะขอคืนคลื่นเดิมให้ กสทช.ใน 5 ปีจากเดิมแผนแม่บทฯระบุไว้ 10 ปี
 • ความพ่ายแพ้ตอนโหวตสูตรคืนคลื่น 5-10-15 ไปเมื่อปีที่แล้ว วันนี้ถือว่าได้แก้ไขแผนแม่บทฯเล็กๆคือปรับสูตรเป็น 5-5-15 แต่ก็ต้องเข้าบอร์ดใหญ่ก่อน
 • วันนี้ถือว่าให้4รายได้สิทธิ์ทำMUX แต่ยังไม่ได้ผ่านเรื่องราคา ยังต้องมีการให้ทั้ง4รายส่งรายละเอียดและมาตกลงกันเรื่อง infra sharing
 • กลับมาเรื่องช่อง 5/11 จริงๆวันนี้ส่วนตัวก็พอรับได้ที่มติ กสท.สั่งให้ช่อง5ช่อง11 ทำแผนปลี่ยนผ่านใน1ปี แต่ก็ยังขอสงวนไว้คือขอเห็นแผนก่อนให้
 • เกือบใจอ่อนแล้วเหมือนกัน เพราะมติบอร์ด กสท.วันนี้ก็ถือว่าพยายามหา win-win แล้ว แต่ประเด็นเรื่องช่องทีวีบริการสาธารณะ ตนเองก็ยังต้องใจแข็ง
 • วันนี้ใจอ่อนเรื่องใบอนุญาตโครงข่ายฯให้4รายเดิม เพราะได้เห็นจดหมายยินยอมคืนคลื่นช่อง 5-9-11- @ThaiPBS ภายใน 5 ปี รู้ว่ายังนามธรรม แต่ดีใจ
 • กสทช.ชุดนี้เหลืออีกราว4ปี4เดือนจะหมดวาระ วันนี้มติให้คืนคลื่นทีวีใน5ปี เกินไปกว่า1ปี ไม่ทันจบวาระชุดแรก แต่ก็ยังดีกว่าให้ไปอีก10ปี
 • เรื่องที่บอร์ด กสท.มีแนวทางปรับให้มีทางออกที่ win-win มากขึ้น ก็สนับสนุนค่ะ ใจอ่อนลงหลายเรื่อง แต่ยังขอใจแข็งเรื่องทีวีบริการสาธารณะ12ช่อง
 • หน้าที่หลักของ MUX หรือผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลคือต้องนำพาสัญญาณออกอากาศภาคพื้นดินทั่วถึง 50% ใน1ปี 80%ใน2ปี 90%ใน3ปี 95% ใน4ปี
 • ระบบทีวีดิจิตอลมีแค่ 0 กับ 1 จะมีแค่รับไม่ได้กับรับได้ชัดเจนตาม SD/HD ดังนั้นถ้าโครงข่ายของ MUX ไปถึงพื้นที่ใด ภาพก็จะคมชัดตามมาตรฐาน
 • วันก่อนไปพูดที่ม.พะเยาเปรียบเทียบให้นิสิตเข้าใจง่ายๆว่า ระบบอะนาล็อกเหมือนเราเห็นวิญญาณลางๆ แต่ดิจิตอลคือจะเห็นตัวเป็นๆหรือรับคลื่นไม่ได้เลย
 • ส่วนตัวไม่มีความรู้ด้านวิศวะแต่พยายามครูพักลักจำ แล้วทำความเข้าใจเองให้ง่ายๆ เพราะต้องไปส่งสารต่อกับผู้บริโภค ถ้าพูดแล้วงงคนจะไม่อยากฟัง
 • ถามว่าทำไมช่อง 3 กับช่อง 7 ถึงไม่ได้สิทธิ์ทำ MUX หรือโครงข่ายบ้าง ก็เพราะเขาเป็นเอกชนทีอยู่ใต้สัญญาสัมปทานของกองทัพบก และ อสมท.
 • ถามว่าเมื่อช่อง 5-9-11- @ThaiPBS ต้องคืนคลื่นอะนาล็อกเดิมภายใน 5 ปีแล้ว กรณีช่อง 3 กับช่อง 7 ที่ยังมีสัญญาสัมปทานคุ้มอยู่ จะทำอย่างไร
 • อันนี้เป็นโจทย์ของ กสทช.ต้องหาทางออกต่อไป เมื่อเราทำให้ 4 ช่องเดิมคืนคลื่นอะนาล็อกใน5ปี ช่อง3กับ7เข้าประมูล เขาก็อาจทิ้งสัมปทานเร็วขึ้นได้
 • ถ้าเราทำให้ฟรีทีวีรายเดิม6ช่อง คืนคลื่นเดิมใน 5 ปีได้ ก็เท่ากับเราได้ปฏิรูปคลื่นความถี่จากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใบอนุญาตได้เร็วขึ้นใน 5 ปี
 • ถามว่าแล้ว MUX หรือโครงข่ายที่เหลืออยู่อีก2 มีรายใหม่มาขอได้ไหม ขอได้ แต่อยู่ที่ว่า กสท. จะมีแนวนโยบายอย่างไร รอลุ้น งานนี้ยากกว่าเดิม
 • ซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น คือปฏิรูปขอคืนคลื่นเดิมได้ใน 6 ปีตามวาระของ กสทช.ชุดแรก แต่เราไปแพ้ในแผนแม่บทฯที่บอร์ดใหญ่ระบุเวลาถึง 10 ปี
 • อาจยังมีความเห็นต่างกับท่านประธานบอร์ด กสท.บางเรื่อง แต่ยอมรับและชื่นชมเรื่องนี้ที่ท่านทำให้แผนการขอคืนคลื่นทีวีโดย กสท.กลับมาอยู่ที่5ปีได้
 • มติบอร์ดใหญ่เรื่องแผนแม่บทบริหารคลื่นฯ6:4 ให้รัฐคืนทีวีคลื่นเดิมใน10ปี เสียงข้างน้อยคือ ดร.นที ดร.ธวัชชัย นพ.ประวิทย์และข้าพเจ้าเห็นว่า5ปี
 • จากที่เราโหวตแพ้เรื่องคืนคลื่นทีวีในบอร์ดใหญ่ วันนี้ถือว่าเราดึงการตัดสินใจกลับมาใหม่ได้เหลือ5ปี งานนี้ให้เครดิต ปธ.กสท. @DrNateeDigital
 • ส่วนตัวจุดยืนไม่ได้สุดขั้ว ถ้าเรื่องไหนแม้เป็นการตัดสินเพราะแรงขับทางเศรษฐศาสตร์การเมือง แต่ถ้ามีเหตุมีผลและเป็นทางออกที่ วิน-วิน ก็รับได้
 • สำหรับตนเอง เป้าหมายหลักของการทำงาน กสทช.คือการได้ปฏิรูปคลื่นความถี่เดิมของภาครัฐ ให้ออกจากระบบที่ไม่เป็นระบบเข้าสู่ระบบใบอนุญาตและแข่งขัน
 • ดังนั้นจึงยินดีที่ระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่โทรทัศน์เดิมของรัฐจะสั้นลงจาก 10 เหลือ 5 ปี ด้วยเหตุทางเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นแรงขับ
 • อย่างไรก็ตามแม้วันนี้ กสท.มีมติให้ 4 รายเดิมได้สิทธิ์ทำ MUX แล้ว แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น ยังมีประเด็นต้องตามต่อมากมายในเรื่องนี้ อาทิราคา
 • ส่วนตัวรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์น้อย งานนี้ก็ฝากท่าน @Thawatchai_NBTC แนะนำว่าเราควรต้องทำอะไรต่อไปเพื่อให้การกำกับ MUX เป็นธรรมกับรายใหม่ด้วย
 • วันนี้ก็เห็นตามกับข้อกังวลของ @Thawatchai_NBTC ว่ารายละเอียดบางเรื่องยังไม่ชัดเจน และควรมีเกณฑ์ราคาของ MUX ที่เป็นธรรมทางการแข่งขันหรือไม่
 • สรุป วันนี้ก็เห็นด้วยกับทั้งท่าน ปธ.  @DrNateeDigital และ ท่าน  @Thawatchai_NBTC ในมุมต่างๆ และก็มีความเห็นเฉพาะของตัวเองบางเรื่องด้วย :)
ที่มา: 

ติดตามข้อมูลข่าวสารทีวีดิจิตอล ได้ทางเว็บ tvdigital.in.th, ทางเฟสบุ๊ค facebook.com/tvdigital.in.th, และทางทวิตเตอร์ twitter.com/TVDIGITALinth ^^